ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

4,681 VIEW
จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน มีผลิตภัณฑ์หลายแบบ เช่น กระเป๋า หมวก แฟ้มใส่เอกสาร

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง