ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดตาก

571 VIEW
การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโคและการผลิตพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ต้นน้ำและป่าไม้ การปลูกไม้ผล การทำไร่ผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำและการจัดการลดต้นทุนทางการเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง