ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.เกตรี 

500 VIEW
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศึกษาดูงาน โฮมสเตย์