ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล

4,800 VIEW
ความชำนาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์ฯ  การปรับปรุงบำรงดิน โดยใช้ปุ๋ยหมักและหญ้าแฝก การผลิตข้าวกล้อง การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงแพะ การเพาะกล้าไม้การผลิตน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์ ทำหน้ายางและจุลินทรีย์ที่ฆ่าหญ้าได้

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง