ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าคอย ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธกส

5,802 VIEW
ปลูกข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เพื่อจำหน่าย ซึ่งได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105