มู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองกุฏิ

4,643 VIEW
เป็นหมู่บ้านที่ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลการทำการเกษตร การพัฒนาอาชีพต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง