ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านโพธิ์ศรี

5,049 VIEW
เกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวนเป็นหลักปลอดสารเคมีและมีการทำอาชีพเสริมต่างๆ เช่น จักรสาน ทำขนม รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัว