ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านโพธิ์ศรี

460 VIEW
เกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวนเป็นหลักปลอดสารเคมีและมีการทำอาชีพเสริมต่างๆ เช่น จักรสาน ทำขนม รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัว

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง