หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหมี่-ตะลุ่ม

346 VIEW
เกษตรกรทำแปลงนาขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง