หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหมี่-ตะลุ่ม

467 VIEW
เกษตรกรทำแปลงนาขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์