ศูนย์การเรียนรู้หนองสลัดได

331 VIEW
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ,มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสลัดได โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้าหนองไผ่ล้อม ตำบลสระกระโจม