ศูนย์การเรียนรู้หนองหลอด

393 VIEW
เกษตรอินทรีย์,ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,เลี้ยงวัว เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาค ปี ๒๕๕๗