ศูนย์การเรียนรู้หนองหลอด

431 VIEW
เกษตรอินทรีย์,ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,เลี้ยงวัว เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาค ปี ๒๕๕๗

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง