ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน หนองกระโดนมน

534 VIEW
ปลูกพืชผลทางการเกษตรด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงหมูหลุม โคอินทรีย์ กบเรือนแพ ผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์และปุ๋ยหมักต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติ