ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน หนองกระโดนมน

475 VIEW
ปลูกพืชผลทางการเกษตรด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงหมูหลุม โคอินทรีย์ กบเรือนแพ ผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์และปุ๋ยหมักต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง