ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย

924 VIEW
บ้านห้วยทรายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ และได้รับการพัฒนาจนได้รับรางวัลต่างๆ ปัจจุบันทำให้หมู่บ้านมีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกมะนาวพืชผักสวนครัว มีการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการของการทำงานที่เป็นระบบและระเบียบ ทำให้ปัจจุบันของหมู่บ้านห้วยทราย ได้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด”

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง