ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากคลองน้อย

4,756 VIEW
ศูนย์จำหน่ายโอทอปผลิตภัณฑ์ คลองน้อย มีผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชน อาทิ ผลไม้สด ผักสด ผ้าบาติก อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ใช้สอยในครัวเรือน มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกสีธรรมชาติ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มเกษตรกร (กระท้อน) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และอื่นๆ อีกหลายกลุ่ม และ มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง