ศูนย์การเรียนรู้ บ้านย่าสวนปู่

1,110 VIEW
เป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสมุย สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านกิจกรรมทางด้านการ ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของการ ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและการ ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม