ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

559 VIEW
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ สหกรณ์ด้านการ จัดตั้ง การบริหารองค์กร การบริหารการจัดการ และด้านธุรกิจ ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร