ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,257 VIEW
ศูนย์เรียนรู้ฯเป็นต้นแบบในการ นำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศและวิถีชีวิตในการทำ การเกษตรของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยเลือกระบบปลูกพืชที่เหมาะสม และเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน