ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร

402 VIEW
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทะเลให้กับคนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว ภายในศูนย์จัดแสดงพันธุ์ปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง