โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ

1,058 VIEW
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลืออาชีพเก่าแก่ของชาวสมุทรสาคร ภายในโรงเรียนได้จำลองรูปแบบการทำนาเกลือให้เห็นทุกขั้นตอน แสดงเครื่องไม้เครื่องมือ ตัวอย่างเกลือ พร้อมทั้งป้ายเกร็ดความรู้ แล้วออกไปลงมือปฏิบัติจริง ทดลองใช้อุปกรณ์ทำนาเกลือ