ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

5,315 VIEW
ที่ศูนย์นี้เน้นไปในเรื่องการป้องน้ำทะเลกัดเซาะฝั่ง โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ที่แนวไม้ไผ่ที่ปักไว้เพื่อชะลอคลื่น นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแนวไม้ไผ่ที่กว้างใหญ่นี้ได้รวมถึงการเดินชมป่าชายเลน โดยเฉพาะการขึ้นหอที่สามารถเห็นทัศนียภาพมุมสูง

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง