สถาบันทักษิณคดีศึกษา

4,728 VIEW
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคนี้

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง