วนอุทยานน้ำตกบริพัตร

4,844 VIEW
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ เดิมชื่อน้ำตกคลองลำเรียน ต่อมาจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้เสด็จเดินทางสู่จังหวัดสตูลเพื่อปฏิบัติราชการ และทรงแวะพักที่น้ำตกคลองลำเรียน และทรวงจารึกพระนามไว้ที่หน้าผาของน้ำตกว่า บริพัตร น้ำตกบริพัตรเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่น มีต้นไม้นานาพรรณ มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางเข้าที่สะดวกสบาย ร้านอาหาร ห้องน้ำ ไว้บริการ