ตลาดน้ำบางกล่ำ

404 VIEW
ตลาดน้ำบางกล่ำเกิดเป็นตลาดประชารัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดบางกล่ำ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ เช่น การละเล่นเพลงเรือ มโนราห์ หนังตะลุง และมีบริการล่องเรือชมทัศนียภาพคลองบางกล่ำ มีการขายอาหารและขนมพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชิม