ตลาดน้ำบางกล่ำ

4,688 VIEW
ตลาดน้ำบางกล่ำเกิดเป็นตลาดประชารัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดบางกล่ำ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ เช่น การละเล่นเพลงเรือ มโนราห์ หนังตะลุง และมีบริการล่องเรือชมทัศนียภาพคลองบางกล่ำ มีการขายอาหารและขนมพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชิม

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง