หนองโขลง

4,700 VIEW
เป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทำขนม ไข่เค็ม หมูเค็ม หมูส้ม การทำข้าวปลอดสารพิษ การขยายไม้มงคล การทำนาโดยใช้ มูลแพะ ทำน้ำหมักชีวภาพ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง