บ้านพอเพียง

4,848 VIEW
เป็นสินค้าทางการเกษตรของหมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะทำทำใช้กันเองแล้ว ยังเหลือแบ่งจำหน่ายได้อีก อาทิ น้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยหมัก ถ่านผลไม้

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง