ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว

4,762 VIEW
สถานที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
การส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง