ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน มูลนิธินวชีวัน

877 VIEW
ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลให้แก่เกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์นวชีวัน (NawaChiOne Organic Farmers Network) เข้าร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง