ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

1,244 VIEW
เป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงบ้านเพชรดำ