ศูนย์เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต

4,691 VIEW
เป็นแหล่งให้บริการทางความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ บริการข้อมูล อินเทอร์เน็ต เกมสำหรับเด็กๆ สื่อแบบ Interactive และภาพยนต์ระบบ 4D