ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางหวาน

999 VIEW
ศูนย์เรียนรู้บ้านบางหวาน หมู่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง