ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางหวาน

5,309 VIEW
ศูนย์เรียนรู้บ้านบางหวาน หมู่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช