กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฝั่งคลอง ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

1,024 VIEW
ปัจจุบันการเกษตรเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก เทคโนโลยีต่างๆทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการทำการเกษตรสูงขึ้นไปด้วย จึงต้องมีการพัฒนาคนในหมู่บ้านให้ก้าวทันเกษตรสมัยใหม่ แต่ให้ใช้เกษตรแบบพอเพียงเป็นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง