ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5,232 VIEW
ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่อยู่ภายในศูนย์นั้นล้วนแต่ปลอดสารพิษทั้งสิ้น

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง