ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านใหม่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

4,719 VIEW
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการศัตรูพืช (ข้าว)