ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปากเกร็ด
(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

674 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร ด้านข้าว

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง