ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอไทรน้อย              (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

408 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร ด้านข้าว (การลดต้นทุนการผลิต และการผลิตข้าวคุณภาพ)

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง