ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางกรวย

(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

483 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร ด้านไม้ผล (การเสริมรากทุเรียน แหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนเมืองนนทบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายพันธุ์ทุเรียน)