ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางบัวทอง

(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

5,211 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร ด้านข้าว (การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตขยายเชื้อ          ราบิวเวอเรียและการ ผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา)

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง