ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอบางใหญ่
(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

624 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร

ด้านข้าว (มีกระบวนการครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเอง)

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง