ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอบางใหญ่
(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

4,950 VIEW

ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร

ด้านข้าว (มีกระบวนการครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเอง)