ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองนนทบุรี
(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

431 VIEW
ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรด้านไม้ผล (การจัดการดูแลสวนทุเรียน)

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง