ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร(องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย)

416 VIEW
มีทักษะความชำนาญในการทำนาการใช้สาร   ชีวะภัณฑ์ในการทำนาและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนให้กับส่วนร่วม

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง