โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

620 VIEW
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครนนทบุรี บำบัดสิ่งปฏิกูลโดยการหมักทำปุ๋ยตามแนวพระราชดำริ อาศัยกระบวนการย่อยสลายถังปิดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)