โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

575 VIEW
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครนนทบุรี บำบัดสิ่งปฏิกูลโดยการหมักทำปุ๋ยตามแนวพระราชดำริ อาศัยกระบวนการย่อยสลายถังปิดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง