ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข (เทศบาลนครปากเกร็ด)

5,164 VIEW
เรียนรู้ ดูงาน ลดปริมาณขยะจากต้นทาง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง