ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียงโรงเรียนบ้านคลอง พระพิมล(องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี)

425 VIEW
นำผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน