ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียงโรงเรียนบ้านคลอง พระพิมล(องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี)

4,679 VIEW
นำผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง