ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางรักพัฒนา(องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา)

4,737 VIEW
ให้ความรู้ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรตำบล  ขุนศรีที่ทำนาข้าว

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง