แหล่งเรียนรู้เกษตร วสช.บ้านตาชายายสา (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

4,674 VIEW
ชมการผลิตผักไฮโดรโฟรนิกส์ สาธิตการ  แปรรูปผลผลิตเกษตร หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้งที่พักโฮมสเตย์

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง