แหล่งเรียนรู้เกษตร บ้านสวนบัว (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

296 VIEW
ชมการผลิตผักไฮโดรโฟรนิกส์ สาธิตการทำขนมทองพับ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง