ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่

4,876 VIEW
ที่ฝึกอาชีพของชาวบ้าน