ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

6,917 VIEW
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นมากกว่าสวนผลไม้ที่เปิดให้เข้าชมและลองชิมทั่วไป เพราะบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ศูนย์พัฒนาไม้ผลแห่งนี้ คือแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถศึกษาและพัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเป็นสถานที่ให้บุคคลทั่วไป แวะมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน . ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ ขึ้นบนพื้นที่ 109 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ว่างเปล่า และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นโรงเรียนบ่มเพาะประสบการณ์ และระบบการพัฒนาการเกษตรที่เกิดความยั่งยืนครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมืองจันท์ ควรหาโอกาสแวะมาชมไร่ผลไม้ของพ่อหลวง เพื่อชิมผลไม้พันธุ์ดีจากต้น ทั้ง ลองกอง มังคุด และทุเรียน เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง