ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จังหวัดจันทบุรี

2,319 VIEW
การจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จังหวัดจันทบุรี มีที่มาจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยหนุนนำวาระแห่งชาติ “วิถีไทย” ซึ่งเป็นความภูมิใจในชุมชนมากระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจากจะสร้างเสริมรายได้ให้ชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็ง และตระหนักรู้คุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการท่องเที่ยวดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานิคมฯ ทรายขาว ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสมาชิกนิคมฯ จะได้รับประโยชน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกฯ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก มีนโยบายให้จัดพื้นที่ส่วนกลางของ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว เนื้อที่ประมาณ ๓๑๒ ไร่ เพิ่มเติมให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน ๘๐ ครอบครัว พร้อมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะดำเนินการร่วมกัน ในรูปแบบของสหกรณ์ นิคมฯ ทรายขาว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ โดยได้บรรจุทหารเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ จำนวน ๑๐๑ ครอบครัว แต่ละครอบครัวได้รับการจัดสรรพื้นที่ประมาณ ๔ – ๑๒ ไร่ รวมทั้งได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางของนิคมฯ จำนวน ๓๑๒ ไร่ เพื่อรองรับทหารผ่านศึก ที่จะบรรจุเพิ่มเติมอีก จำนวน ๘๐ ครอบครัว โดยตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมฯ ทรายขาว จังหวัดจันทบุรี อย่างเป็นทางการ ซึ่งนิคมฯ แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเกษตรพอเพียง โดยมาศึกษาดูงานการปลูกพืชเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปสินค้าการเกษตร และด้วยทัศนียภาพ รวมทั้งพื้นที่ของชุมชนที่เหมาะแก่การเป็นจุดท่องเที่ยว ทำให้นอกจากจะเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว ผู้ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ยังได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเทียวในพื้นที่ใกล้เคียงกับนิคมฯ ทรายขาว อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว น้ำตกเขาสอยดาว ทะเลอ่าวไทยตะวันออก เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง