ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลุงฉลวย

1,927 VIEW
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของลุงฉลวย จันทแสง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการทำสวนไม้ผลและเกษตรผสมผสานอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่นี่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่เพียง 16 ไร่ แต่สามารถปลูกทุเรียน 16 ไร่ ลองกอง 16 ไร่ ปลูกผัก 16 ไร่ คือปลูกสารพัดชนิดในพื้นที่ 16 ไร่ หรือเรียกว่าการทำเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือน ในสวน ในท้องถิ่นไว้ใช้เองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่งผลให้ดินดีขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายหลักของการทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว