ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ

1,821 VIEW
สืบเนื่องจากภาวะสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในรอบหลายปี ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็นลูกโซ่  เช่น รายได้ไม่พอรายจ่าย สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปรไป  การขาดความรู้รักสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุเหล่านี้ทำให้ภาวะปกติสุขของชาวบ้านตำบลกระแจะเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสามัคคี อยู่แบบตัวใครตัวมัน ทำให้นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลกระแจะ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องในชุมชน ได้ร่วมกันนำปัญหามาปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นายายอาม องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร ธกส.สาขานายายอาม และสาธารณสุขอำเภอ ว่าจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรกได้ขยายแนวความคิดด้วยการชี้แจงรายละเอียดแก่สมาชิก มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ๑๑ ครัวเรือน เมื่อปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๕๐ ครัวเรือน จากประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงสัตว์ ของคุณสมศักดิ์ ชัยเกิด ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อ ที่มีประสบการณ์กว่า ๑๕ ปี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำจากเล็กไปหาใหญ่ จนกระทั้งมีโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงแบบทันสมัย ราคาปัจจุบัน ประมาณ ๖ล้านบาท และยังแบ่งปันประสบการณ์ไปยังเพื่อนบ้าน โดยเสียสละเวลา อุทิศแรงกายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียน ในชุมชน และสมาชิก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สุกรพื้นเมืองแจกให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปเลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรายละ ๒ ตัว กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1.การเลี้ยงสุกรพื้นเมือง เพื่อเสริมรายได้ 2.กิจกรรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน 4.การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน 5.การเลี้ยงปลา 6.การทำน้ำหมักชีวภาพ 7.ปลูกผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารพิษ 8.สถานที่รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง